gold_music_notes_2_by_jssanda-d57xxu9

He…e…!

He…e …!.

He… e..!

He… e …!

He…e…!

He…e…!.

He… e..!

He… e …!

 

Tata ndiyakukhumbula mna

Iintsuku zonke ehe!

Tata, ndiyakukhumbula mna ho… o..o..!

Iintsuku zonke ehe!

Tata, ndiyakukhumbula…

Iintsuku zonke ehe!

Tata, ndiyakukhumbula mna

Iintsuku zonke ehe!

 

X 3

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula, ye… e… e… ehe

 

Ntsuku zihambile

Nyanga zalandela

Minyaka ya- tshona,

Kuyo loo ndawo o… o…

Ntsuku zihambile

Nyanga zalandela

Minyaka                     yatshona

Kuyo loo ndawo

 

Kodwa ebusweni bam

Uhlal’ uphilile

Entlizweni yam uhlal’uhleli wena

Eqodweni yam, uhlal’ uphilile

Ebomini bam uphila ngonaphakade

 

Ntsuku zihambile

Nyanga zalandela

Minyaka ya tshona,

Kuyo loo ndawo…

Ntsuku zihambile,

Nyanga zalandela

Minyaka                     yatshona

Kuyo loo ndawo

 

X 3

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula

Ndiyakukhumbula, ye… e… e… ehe

 

X 4

Tata…

Tata ..

Uphile ngonaphakade

 

Tata…

Tata ..

Uphile ngonaphakade

 

Ntsuku zihambile

Nyanga zalandela

Minyaka ya tshona,

 

X 2

Ndiyakukhumbula…

Ndiyakukukhumbula

Ndiyakukhumbula…

Ndiyakukhumbula,