gold_music_notes_2_by_jssanda-d57xxu9

He…! Ndibuyile mna

He…! Ndibuyile mna

He…he,he! Ndibuyile mna

He… he,he ! Ndibuyile mna.

He…! Ndibuyile mna

He…! Ndibuyile mna

He, he, he, he ,he,he … ! Ndibuyile mna

He,he,he,he,he,he… ! Ndibuyile mna.

 

Ndithi vulani Masango

Ndingene                     emzini kabawo

Vulani Masango ndingene ndizoqula babo

Nditshokuni MaGiqw’ amahle, OJikijwa, OoRharhabe

 

Makube mhlophe

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam

 

Makube mhlophe,

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam

 

Makube mhlophe

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam

 

Makube mhlophe,

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam

 

Makube mhlophe

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam

 

Eye e!

Vulani Masango

Ndingene                     emzini kabawo

 

Eye e!

Vulani Masango

Ndingene                     emzini kabawo

 

Vulani Masango

Ndingene                     emzini kabawo

 

 

He…! Ndibuyile mna

He…! Ndibuyile mna

He…he,he! Ndibuyile mna

He… he,he ! Ndibuyile mna.

He…! Ndibuyile mna

He…! Ndibuyile mna

He, he, he, he ,he,he … ! Ndibuyile mna

He,he,he,he,he,he… ! Ndibuyile mna.

 

Nditsho nakuni MaQoma

Onaba zimkhwele

Nditsho nakuni amaXaba

OoShwabada, bashwabadela inkomo neempondo zayo

Vulani Masango

Ndingene                     ngaphathi mna, oho…

 

X8

Makube mhlophe

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam

 

Makube mhlophe,

Kube chosi kube hele!

Ebomini bam